Křest


Křest, brána k svátostem, je ke spáse tak nutný, že musí být přijat bud’  skutečně

nebo touhou; jím jsou lidé zbaveni hříchu, znovuzrozeni v děti boží a trvalým

znamením připojeni ke Kristu a včleněni do církve. Křest  platné se uděluje pouze

omytím pravou vodou spolu s náležitou slovní formou.

 

Křest dospělého

 Dospělý, který chce přijmout křest, se příjme do katechumenátu, a pokud je to

možné, uvádí se jednotlivými stupni do této svátosti podle rádu uvádění. K udělení krtu

dospělému se vyžaduje, aby projevil svou vůli přijmout křest, aby byl dostatečně poučen

o pravdách víry a povinnostech křesťanu a osvědčil se v křesťanském životě během

katechumenátu; také se vybídne ke vzbuzení lítosti nad svými hříchy.

Dospělý, který byl pokřtěn, je hned po krtu biřmován, zúčastní se mše a příjme sv.

přijímání, pokud tomu nebrání vážný důvod.

 

Křest dětí

 

Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno, je třeba:

1. souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich nebo těch, kdo jsou zákonně na jejich

místě;

2. opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství; jestliže

tato zcela chybí, odloží se křest podle předpisů partikulárního práva a důvod se

oznámí rodičům.

 

Příprava na křest

Rodiče dítěte, které má být pokřtěno, a ti, kdo hodlají být kmotry, se řádně poučí o

významu této svátosti a o povinnostech s ní souvisejících; farář sám nebo

prostřednictvím jiných se stará, aby rodiče byli náležitě připravení pastoračním

 

poučením i společnými modlitbami. 

 

Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno,které je cizí křesťanskému smýšlení.

 

Čas udělování křtu a přípravy

Křest je možno udělovat v kterýkoliv den, avšak doporučuje se, aby se obvykle uděloval v neděli nebo,

je-li možné, na Bílou sobotu.

Ve farnosti Poštorná a Lednice křest dětí se uděluje za přítomnosti věřících, převážně každou

první  nedělí v měsíci při mši sv.

Ze závažných důvodu je možné domluvit křest na jiný všední den.

Rodiče jsou povinni dbát, aby jejich děti byly pokřtěny v prvních týdnech po narození; co nejdříve po narození  požádají  o křest dítěte a náležitě se na něj připraví.

 

 

Místo udělování křtu

 

Dospělý se zpravidla křtí ve vlastním farním kostele a dítě ve vlastním farním

kostele rodičů, pokud spravedlivý důvod nedoporučuje něco jiného.

Rádným udělovatelem krtu je biskup, kněz a jáhen.  Místní farář má právo a povinnost jako vlastní

správce farnosti křtít. osoby, které mají trvalé nebo přechodné kanonické bydliště na území farnosti.

 Bydliště dítěte je tam, kde v době, kdy se narodilo, měli je rodiče.  Neměli-li rodiče společné trvalé ani

přechodné bydliště, pak tam, kde je měla matka.

 

Pokud svátost křtu chce udělit jiný kněz nebo jáhen osobám, které nejsou jeho farníky musí si vyžádat

dovolení od vlastního duchovního správce těchto osob. Dovolení se vystaví písemně.

 

Kmotři

Pokud je to možné, má křtěnec kmotra, který má pomáhat dospělému křtěnci v

uvedení do křesťanského života, křtěnce dítě představuje spolu s rodiči u krtu a snaží

se, aby pokřtěný žil křesťanským životem, odpovídajícím krtu, a Věrně plnil křestní

závazky.Ke křtu se vezme bud jen jeden kmotr nebo jen jedna kmotra nebo spolu kmotr a kmotra.

Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba:

1. aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo jsou na jejich místě;

jestliže nejsou, určí ho farář nebo udělovatel; musí být vhodný a mít úmysl zastat tuto

službu;

2. aby dovršil šestnáctý rok svého veku, pokud diecézní biskup nestanovil jiný vek,

nebo farář nebo udělovatel neposkytl ze spravedlivého důvodu výjimku;

3. aby byl katolík, biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby vedl život

odpovídající víre a převzatému kmotrovství;

4. aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým nebo úředně

zjištěným;

5. aby nebyl otcem nebo matkou dítěte.

Pokřtěný, který patří do nekatolického církevního společenství, se příjme pouze spolu s katolickým kmotrem a jen jako svědek křtu.