Svátosti

V den letnic, sesláním Ducha svatého, se církev viditelně představila světu. Dar Ducha zahajuje nový čas „rozdávání tajemství“: čas církve, v němž Kristus zjevuje, zpřítomňuje a sdílí své dílo spásy prostřednictvím liturgie své církve, „dokud on nepřijde“ . V tomto čase církve Kristus nyní žije a působí ve své církvi a s ní novým způsobem, vlastním této nové době. Působí prostřednictvím svátostí .

Celý liturgický život se soustřeďuje okolo eucharistické oběti a svátostí. Svátosti jsou „Boží veledíla“ Nové a věčné smlouvy, „síly, které vycházejí“ z Kristova těla, stále živého a oživujícího, jsou to zásahy Ducha svatého, působícího v jeho těle, jímž je církev. „Svátosti jsou určeny k posvěcování člověka, k budování Kristova Těla a k Boží oslavě. Jako znamení však mají také vzdělávací význam. Víru nejen předpokládají, ale také ji slovy a věcmi živí, posilují a vyjadřují. Proto se nazývají svátosti víry.“

Svátosti jsou účinná znamení milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, jimiž se nám uděluje božský život.

 Viditelné obřady, jimiž jsou svátosti slaveny, znamenají a udílí milosti, které jsou vlastní každé svátosti. Svátosti přinášejí plody v těch, kteří je přijímají s požadovanou dispozicí.

Svátosti Nového zákona ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, smíření , pomazání nemocných, kněžství a manželství.

Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání. Tím dostávají podobnost úseky přirozeného života a života duchovního.

 

Tři svátosti – křest, biřmování a eucharistie uvádějí  do křesťanského života . Svátost smíření a svátost pomazání nemocných  to svátosti uzdravení . Svátost manželství a kněžství  slouží společenství a poslání věřících.

 

 

Liturgii svátostí slaví celé společenství, Kristovo Tělo spojené se svou Hlavou.

Svou povahou vyžadují liturgické úkony společné konání, a proto, kde je to

možné, konají se s hojnou a činnou účastí křesťanu.

 

Posvátní služebníci nesmějí odmítnout svátosti tem, kdo o ne vhodně žádají,

jsou řádně připraveni a právo jim nezakazuje přijetí.

 

Pastýři duší a ostatní věřící, každý podle svých úkolu v církvi, jsou povinni

dbát, aby ti, kdo žádají svátosti, byli připraveni na jejich přijetí náležitou výukou v

evangeliu a katechetickou výukou.